فشارسنج آنروئیدی

آیا می دانستید؟

غشای مس_برلیوم سخت شده مخصوص مکانیزم دقیقی را در یک تکیه گاه فلزی محکم ارائه می دهد، این  رول ملحفه روتختی بیمارستان غشاءبه عنوان غشای فشار فوق العاده بزرگ است که می تواند فشار تا 600 میلی متر جیوه را تحمل کند.

ویژگی های کلیدی فشارسنج آنروئیدی